Paczki domowo-mobilne
POMOC

 

Zamknij informację o CookieNasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

TVP Seriale – polski kanał Telewizji Polskiej, nadający głównie seriale, którego start miał miejsce 6 grudnia 2010 roku o godzinie 6:00.

Polityka prywatności

I. Dane osobowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako „RODO”) przekazujemy poniższe informacje w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Petrus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chojnicach, ul. Staszica 30, 89 – 600 Chojnice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000624689, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5542371965, REGON: 092557739 (dalej jako „Petrus” lub „Administrator”).

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: inspektor@petrus.pl lub pisemnie na adres, wskazany w pkt I lub telefonicznie: 523975215

3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. W zależności od świadczonych przez Administratora na Pani/Pana rzecz usług, przetwarzamy m.in. dane osobowe:

 • a) informacje przekazywane przez Panią/Pana poprzez naszą stronę internetową w celu zamówienia usługi, tj. adres świadczenia potencjalnej usługi, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 • b) informacje przekazywane przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy, tj. w szczególności imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, seria i numer dowodu tożsamości, także jako osoba reprezentująca klienta.
 • c) w przypadku założenia konta klienckiego – dane przekazane przez Panią / Pana w ramach konta klienckiego, w tym dane transakcyjne takie jak m.in. numer Pani/Pana rachunku bankowego, numer Pani/Pana karty płatniczej.
 • d) dane dotyczące Pani/Pana odwiedzin na stronie internetowej, pobierane zgodnie z polityką cookies, dane związane ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz usług dostępu do internetu, w tym adres IP, adres MAC
 • e) dane związane z nagraniami Pani/Pana rozmów telefonicznych z Biurem Obsługi Klienta;
 • f) dane wchodzące w zakres tajemnicy telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne, w tym m.in. dane transmisyjne, dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, dane niezbędne do ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego inicjującego połączenie lub do którego kierowane jest połączenie oraz dane dotyczące określenia daty i godziny połączenia, czasu jego trwania oraz lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego

5. Petrus przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • a) świadczenia usług i dostarczania produktów przez Petrus, w tym w szczególności zawarcia i wykonywanie umowy abonenckiej, obsługi abonentów, prowadzenia rozliczeń świadczonych usług i dostarczanych produktów, składania ofert świadczenia usług i dostarczania produktów.
 • b) wykonywania czynności stosownie do udzielonej przez Panią/Pana zgody, np. w celach marketingowych, prowadzenia publicznego spisu abonentów, w związku z wykonywaniem czynności poprzedzających zawarcie umowy z Petrus, w tym oceny Pani/Pana możliwości wywiązania się z przyszłych zobowiązań finansowych wobec Petrus.
 • c) wykonywania obowiązku prawnego, w tym w szczególności gromadzenia danych, do których posiadania i przekazywania abonentom lub odpowiednim organom zobowiązuje ustawa – Prawo telekomunikacyjne oraz przekazywania danych uprawnionym do tego organom, m.in. sądom, policji, prokuraturze.
 • d) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Petrus, w tym w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, dobierania usług i produktów pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (za pomocą analizy usług, z których Pani/Pan korzysta), analizy danych ekonomicznych i wypełnienia obowiązków raportowych, dochodzenia roszczeń przez Administratora, utrzymywania oraz wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony, zapobiegania nadużyciom w sieciach telekomunikacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO samodzielnie lub w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi w konkretnym przypadku zastosowanie, w tym m.in. Prawa telekomunikacyjnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do następujących podmiotów i organów:

 • a) które są upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 • b) którym przekazanie danych (w tym powierzenie ich przetwarzania) jest niezbędne do prawidłowego wykonania na Pani / Pana rzecz usług przez Petrus lub do dochodzenia roszczeń, w tym:
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z budową i obsługą systemu informatycznego Petrus
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi drukowania i wysyłki korespondencji masowej do abonentów,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi polubownego rozwiązywania sporów i windykacji należności,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz rachunkowo – księgowe.
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi systemu e-płatności (integratorom płatności).
 • c) którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana upoważnienia/zgody.

7. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez Petrus przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów, w tym:

 • a) w zakresie realizacji zawartej z Petrus umowy – przez okres niezbędny do jej realizacji i wykonania w całości. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, po przekazaniu przez Panią/Pana danych, dane tą są usuwane niezwłocznie po ustaleniu, że do zawarcia umowy nie dojdzie.
 • b) po wygaśnięciu lub rozwiązaniu zawartej umowy z Petrus – dane osobowe są przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Petrus w związku ze świadczeniem usług na rzecz abonentów – przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 • d) w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych – przez okres do czasu wycofania zgody.
 • e) w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Petrus – przez okres niezbędny do realizacji tych interesów, w tym do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu, o ile będzie miał zastosowanie.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:

 • a) Prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu Administrator przekazuje Pani/Panu informację o zakresie Pani/Pana danych, jakie są przetwarzane.
 • b) Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, wypełnienia obowiązków prawnych, w przypadku cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu lub w innych przypadkach przewidzianych przez RODO.
 • c) W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym momencie.
 • d) Prawo do żądania od Administratora przekazania Pani/ Pana danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również przesłania ich wskazanemu przez Panią/Pana innemu administratorowi danych.
 • e) W przypadkach wskazanych w RODO, w tym w zakresie przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Panią/Pana danych osobowych.
 • f) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak jest to niezbędne w zależności od sytuacji w celu skontaktowania się z Panią/Panem po zamówieniu przez Panią/Pana usługi lub w celu zawarcia i realizacji umowy, którą Pani/ Pan zawiera z Petrus. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje sytuację, iż nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy i świadczenie Pani/Panu usług przez Petrus.

9. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych i świadczonych na Pani/Pana rzecz usług Petrus nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Profilowanie w rozumieniu RODO polega na dostosowaniu i oferowaniu Pani/Panu usług przez Petrus do Pani/Pana indywidualnych potrzeb, i decyzja w zakresie złożenia Pani/Panu odpowiedniej oferty świadczenia usług podejmowana jest przez przedstawiciela Administratora i nie wywołuje wobec Pani/Pana bezpośrednich skutków prawnych.

II. Klauzula informacyjna zgodna z RODO - Nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel rejestratora dźwięku informuje, że:

 • 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staszica 30; 89-600 Chojnice
 • 2. Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: inspektor@petrus.pl lub pisemnie na adres, wskazany w pkt I lub telefonicznie: 523975215;
 • 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. Centralny telefoniczny rejestrator dźwięku, - przetwarzane są w celu poprawy jakości świadczonych usług. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgody jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, co oznacza, że na przetwarzanie Pana/Pani danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu lub wybraniu numeru wewnętrznego oznacza wyrażoną przez Pana/Panią „zgodę”.
 • 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
 • 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych są trwale usunięte;
 • 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem usunięcia o którym mowa w pkt. 6. Prawo sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych przysługuje przed terminem jego usunięcia o którym mowa w pkt. 6.
 • 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. PETRUS Sp. z o.o..
 • 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą przetwarzane w celu profilowania.

III. Cookies

POLITYKA COOKIES dla stron www PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej PETRUS.PL gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. PETRUS.PL informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Cookies to dane, zapisywane przez Twoją przeglądarkę na Twoim urządzeniu (zarówno stacjonarnym, jak i mobilnym). Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookie

Uwierzytelnianie

PETRUS.PL wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.

Preferencje, funkcje i usługi

PETRUS.PL korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat preferencji lokalizacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie.

Wydajność, analiza oraz badania

Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od spółek Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie google analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. PETRUS.PL informuje, że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami „cookies”

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, utrzymania preferencji Użytkownika oraz analiz, utrudni korzystanie z stron www PETRUS.PL, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie:

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Oglądaj
Ulubione
seriale, programy, filmy.

Utwórz konto PetrusGO

Korzystaj na kilku urządzeniach mobilnych jednocześnie.