Paczki domowo-mobilne

Zamknij informację o CookieNasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

TVP Seriale – polski kanał Telewizji Polskiej, nadający głównie seriale, którego start miał miejsce 6 grudnia 2010 roku o godzinie 6:00.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z wejściem w życie telekomunikacyjnych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z dniem 21 grudnia 2020 r. musimy dokonać zmian warunków umowy określonych w stosowanych przez nas dokumentach abonenckich.

Zmiany dotyczą m. in. uproszczenia rozwiązywania umów, w tym umów automatycznie przedłużonych na czas nieoznaczony, a także uprawnień abonenta w zakresie zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy oraz uprawnień w zakresie monitorowania stanu wykorzystania limitu danych w sieciach ruchomych.

Jeżeli nie akceptują Państwo planowanych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia ich wejścia w życie, tj. do dnia 21 grudnia 2020 r. Planowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego w przypadku rozwiązania przez Państwa umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa w ramach promocji, będą Państwo zobowiązani do proporcjonalnego zwrotu przyznanych ulg (kwota nie może przekroczyć wartości tych ulg, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zmian:

W „Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus spółka z o. o. z siedzibą w Chojnicach”:

W § 3 dodaje się ust. 13 o następującej treści: „W przypadku Usług świadczonych w Sieci ruchomej, rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych Operator zapewnia Abonentowi narzędzie umożliwiające monitorowanie (bieżącą kontrolę) wykorzystania tych Usług, a także powiadamia go o wykorzystaniu limitu zużycia Usługi w ramach wybranego pakietu taryfowego – za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przy zawarciu Umowy”;

W § 8 ust. 2 dodaje się na końcu następujące zdanie: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;

W § 8 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy abonenckiej w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;

Po § 28 dodaje się § 281 o następującej treści:

§ 281 Prawo do zachowania ciągłości Usługi.

1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą, potwierdzonym niezwłocznie na Trwałym nośniku. Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.

2. Abonent powiadomi Operatora o zamiarze zawarcia z nim Umowy z wykorzystaniem prawa określonego w ust. 1.

3. Za czynności związane z realizacją prawa Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu nie pobiera się opłat od Abonenta.

4. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Operatora działającego jako dotychczasowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych u Operatora.

5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Operatora działającego jako nowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od Operatora za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych u dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu aktywacji usługi dostępu do Internetu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem do dnia rozpoczęcia świadczenia tej usługi przez nowego dostawcę.

7. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach której Operator zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Operatora zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy abonenckiej. Prawo powyższe nie obejmuje usługi poczty elektronicznej sprzedawanej jako usługa odrębna od usługi dostępu do Internetu.

8. Realizacja uprawnień Abonenta w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu może być czasowo zawieszona lub ograniczona w drodze decyzji Prezesa UKE.

9. W przypadku wydania przez upoważniony organ: aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych (pod jakąkolwiek nazwą) mających wpływ na realizację prawa określonego w ust. 1, Operator jest upoważniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy (z zachowaniem wymogów oraz procedur przewidzianych prawem i Umową) w zakresie wynikającym z treści tego aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych.

W § 29 dodaje się ust. 11 o następującej treści: „Abonent zachowuje prawo do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.”

W „Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych”:

W § 3 ust. 2 dodaje się na końcu następujące zdanie: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;

W § 7 dodaje się ust. 10 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy”.;

W § 9 ust. 5 na jego końcu, po słowach: „w spisie abonentów w przypadku świadczenia usług głosowych,” dodaje się następujące słowa: „a także uprawnienia Abonenta w zakresie prawa do zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany jej dostawcy.”

W „Umowie B2B o świadczenie usług telekomunikacyjnych”:

W § 3 ust. 2 dodaje się na końcu następujące zdanie: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;

W § 13 dodaje się ust. 10 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;

Dokumenty w wersji uwzględniającej planowane zmiany dostępne są w biurach obsługi klienta.

Promocje: Formularz zamówienia
Oferta: Telewizja HD
Oferta: Internet
Oferta: Telefon Stacjonarny
Oferta: Platforma Telewizyjna Petrus - VoD
Życzenia Wielkanocne